Introducerea standardelor de control intern / managerial urmareste sa asigure o mai buna folosire a resurselor si corelarea cu obiectivele institutionale, imbunatatirea fluxului informational si cresterea transparentei, gestionarea riscurilor si responsabilizarea managementului si personalului de executie.
Desi standardele de control intern / managerial sunt impuse de cadrul normativ in vigoare, aplicarea lor efectiva, cu exceptia aspectelor finanicare, este in numeroase cazuri formala. In acest context este necesar ca procesul de implementare a standardelor de management la nivelul administratiei publice locale si centrale sa se dinamizeze / impulsioneze la nivel national, astfel incat cadrul normativ care reglementeaza implementarea sistemului de control intern / managerial (SCIM) / standardele de management sa fie aplicat in mod corespunzator, iar implementarea SCIM sa produca efectele scontate.

Daca reprezinti o institutie publica si nu ai implementat deja Sistemul de Control intern managerial, este necesar sa faci acest lucru, fiind obligatoriu prin lege.

Ce reprezinta Sistemul de control intern managerial si care sunt activitatile ce trebuie realizate?
SCIM este o componenta din managementul organizatiei care vizeaza toate nivelurile de conducere si toate activitatile, in scopul functionarii eficiente a institutiei.
Principalele obiective ale activitatii de verificare a implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial privesc:


A. Analiza modului de organizare si de functionare a Comisiei de monitorizare:
 • emiterea deciziei de constituire a Comisiei de monitorizare si actualizarea acesteia;
 • analiza componentei Comisiei de monitorizare;
 • elaborarea Programului de dezvoltare si analiza indeplinirii si actualizarii acestuia;
 • analiza modului de parcurgere a etapelor pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial;
 • analiza dosarelor cu minutele sedintelor Comisiei de monitorizare, a deciziilor si hotararilor acesteia si evaluarea functionarii comisiei;
 • analiza informarii privind monitorizarea performantelor la nivelul entitatii publice, pe baza rapoartelor anuale, de la nivelul compartimentelor, elaborata de catre secretarul Comisiei de monitorizare;
 • verificarea introducerii atributiilor specifice rezultate din constituirea si functionarea Comisiei de monitorizare in fisa postului;
 • verificarea pregatirii profesionale in domeniul sistemului de control intern managerial a personalului de conducere si de executie;
 • analiza comparativa pe ani a modului de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare de la infiintare pana in prezent.

B. Analiza modului de organizare si de functionare a Echipei de gestionare a riscurilor si verificarea elaborarii Registrului riscurilor de la nivelul entitatii:
 • emiterea deciziei de constituire a Echipei de gestionare a riscurilor si actualizarea acesteia;
 • analiza componentei Echipei de gestionare a riscurilor;
 • desemnarea responsabililor cu riscurile de la nivelul compartimentelor si a atributiilor ce le revin;
 • elaborarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor si actualizarea anuala a acestora;
 • elaborarea Registrului riscurilor de la nivelul entitatii publice, prin centralizarea riscurilor de la nivelul compartimentelor, de catre secretarul Echipei de gestionare a riscurilor si actualizarea anuala a acestuia;
 • analiza dosarelor cu procesele-verbale ale sedintelor Echipei de gestionare a riscurilor si a masurilor de control transmise conducerii compartimentelor si evaluarea functionarii echipei;
 • evaluarea gradului de urmarire a implementarii masurilor de control pe baza Planului de implementare a masurilor de control elaborat de secretarul Echipei de gestionare a riscurilor;
 • analiza Informarii privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul entitatii publice, elaborata pe baza rapoartelor anuale, de la nivelul compartimentelor, de catre secretarul Echipei de gestionare a riscurilor;
 • verificarea introducerii atributiilor privind managementul riscurilor in fisele de post ale personalului de conducere si executie;
 • analiza comparativa pe ani a modului de organizare si functionare a Echipei de gestionare a riscurilor de la infiintare pana in prezent.

C. Verificarea gradului de realizare a procedurilor formalizate:
 • analiza Listei obiectivelor si activitatilor din cadrul entitatii publice aprobate in sedinta Comisiei de monitorizare;
 • analiza Listei de codificare a procedurilor de sistem (PS);
 • analiza Listei de codificare a procedurilor operationale (PO);
 • evaluarea respectarii structurii si modalitatilor de elaborare a procedurilor formalizate aprobate, conform anexei nr. 2B la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (prin sondaj);
 • analiza procedurilor formalizate aprobate din punctul de vedere al gradului de cuprindere a tuturor componentelor cadrului de reglementare a domeniului procedurat, a detalierii activitatilor si actiunilor pe fluxul proceselor si implementarea activitatilor de control, a responsabilitatilor si a documentelor in structura acestora (prin sondaj);
 • verificarea stadiului realizarii procedurilor formalizate, a reviziilor si actualizarilor acestora;
 • verificarea existentei in fisele de post a responsabilitatilor privind intocmirea, avizarea si aprobarea procedurilor formalizate (prin sondaj).

D. Analiza realitatii si exactitatii raportarilor semestriale si anuale privind sistemul de control intern managerial:
 • analiza gradului de cuprindere a structurilor din subordine si a entitatilor publice aflate in coordonare si subordonare in documentele elaborate si transmise la SGG;
 • verificarea realitatii si exactitatii raportarilor semestriale si anuale transmise la SGG;
 • verificarea raportarilor semestriale si anuale privind sistemul de control intern managerial pe ultimii 3 ani.

In procesul de implementare si dezvoltare a sistemului de control intern managerial, in conformitate cu prevederile Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial din entitatile publice, vom parcurg o serie de etape, care vor fi evaluate pe parcursul derularii misiunilor de verificare si indrumare metodologica, dupa cum urmeaza:

 • Stabilim obiectivele generale si specifice ale entitatii;
 • Stabilim activitatile si actiunile necesare pentru realizarea obiectivelor;
 • Evaluam care sunt riscurile actiunilor si activitatilor din cadrul obiectivelor;
 • Elaboram registrele de riscuri pe compartimente, centralizam la nivelul entitatii si analizam Informarea procesului de gestionare a riscurilor si de implementare a masurilor de control;
 • Stabilim modalitatile de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
 • Inventariem documentele, fluxurile de informatii, procesele si modul de comunicare intre structurile entitatii si alte entitati;
 • Stabilim un sistem de monitorizare a desfasurarii activitatilor din structura obiectivelor, pe baza rapoartelor anuale de monitorizare a indicatorilor de performanta de la nivelul compartimentelor;
 • Autoevaluam realizarea obiectivelor generale si a celor specifice si imbunatatim sistemul de control intern managerial, pe baza Informarii privind monitorizarea indicatorilor de performanta;
 • Elaboram procedurile formalizate pe procese sau activitati;
 • Analizam Programul de pregatire profesionala a personalului pentru implementarea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial in cadrul entitatii publice.
 
 
Colaboratorii nostri
Ne dorim sa fim un consultant de incredere pentru tine,
asa ca partenerii cu care ne asociem reprezinta
dovada profesionalismului nostru.
CONTACTEAZA-NE

Si vom discuta despre oferta personalizata pe care o concepem pentru tine